Skoči na glavno vsebino

Roditeljski sestanki za 7. in 8. razred

Povezava do skupnega dela sestanka (ŠVN) ob 18.00

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDAzODliOTAtYzNhOS00MDljLWJlOWUtNTMxNDNiZGNkMWI3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2220432568-9785-4a6a-8c14-a77cbd25f73a%22%2c%22Oid%22%3a%224db32035-3b3b-478a-907e-458674ca9851%22%7d

Povezava do sestankov za posamezne oddelke

7. a 18.30https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZThlNmQwNmItODIxZi00OTg4LWFlYzktYWIwMGYzMjliZDky%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2220432568-9785-4a6a-8c14-a77cbd25f73a%22%2c%22Oid%22%3a%224db32035-3b3b-478a-907e-458674ca9851%22%7d
7. b 18.30https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODY4Y2M2NDYtMmZlNC00M2JkLWJkNzUtNTcwM2E2NmRmMGI2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2220432568-9785-4a6a-8c14-a77cbd25f73a%22%2c%22Oid%22%3a%224db32035-3b3b-478a-907e-458674ca9851%22%7d
7. c 18.30https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDUxZTI2MzQtZmI4Yy00ZDQzLThjZTEtMzk4YjE5NzE5ODBi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2220432568-9785-4a6a-8c14-a77cbd25f73a%22%2c%22Oid%22%3a%224db32035-3b3b-478a-907e-458674ca9851%22%7d
8. a 18.30https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzdiNTY2ZjUtMzJjNS00OWM0LTlhY2UtNDRmYjYyYTA3NmY1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2220432568-9785-4a6a-8c14-a77cbd25f73a%22%2c%22Oid%22%3a%224db32035-3b3b-478a-907e-458674ca9851%22%7d
8. b 17.00https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjdhOTg2MTktNzc3OS00MjQyLWFlYWItNmY4MGNlYjM2Mzg4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2220432568-9785-4a6a-8c14-a77cbd25f73a%22%2c%22Oid%22%3a%224db32035-3b3b-478a-907e-458674ca9851%22%7d
8. c 17.00https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzFhNDRhMjUtZGFhNS00N2IyLWI2NWItMzZkYjhjN2NjZDdj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2220432568-9785-4a6a-8c14-a77cbd25f73a%22%2c%22Oid%22%3a%224db32035-3b3b-478a-907e-458674ca9851%22%7d

Če boste imeli težave s prijavo na roditeljski sestanek, pritisnite tukaj in sledite navodilom.

Dostopnost