Svet staršev

Svet staršev je po 66. členu Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja eden od organov šole, katerega namen je organizirano uresničevanje interesov staršev in zakonitih zastopnikov učencev vključenih v osnovno šolo.

Naloge in pristojnosti sveta staršev:

 • voli predstavnike staršev v svet šole in druge organe šole,
 • daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja,
 • daje mnenje o letnem delovnem načrtu,
 • daje mnenje k podrobnejšim kriterijem za dodelitev sredstev za subvencioniranje šole v naravi,
 • imenuje upravni odbor šolskega sklada,
 • lahko predlaga zadeve v obravnavo svetu šole,
 • predlaga svetu šole nadstandardne programe in daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,
 • ima možnost imenovati predstavnike staršev za pritožbeno komisijo,
 • obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,
 • razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki
 • ima pravico obravnavati predlog pravil šolske prehrane,
 • sodeluje pri nastajanju predloga programa razvoja šole,
 • sodeluje pri nastajanju predloga vzgojnega načrta ,
 • sodeluje pri nastajanju predloga pravil šolskega reda,
 • daje soglasje k predlogu ravnatelja o skupni nabavni ceni delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za posamezni razred,
 • predlaga uvedbo dopolnilnih in obšolskih dejavnosti zavoda,
 • opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika. Predstavnika oddelka izvolijo starši oddelka na prvem roditeljskem sestanku z večino glasov tistih, ki so prisotni na roditeljskem sestanku. Svet staršev na prvi seji izvoli predsednika sveta staršev in namestnika.

Mandat predsednika traja do konca šolskega leta, z možnostjo ponovne izvolitve. Svet staršev je sklepčen, če je na seji navzoča večina predstavnikov. Svet staršev sprejema svoje odločitve z glasovanjem. Če v poslovniku ni določeno drugače, je predlog sprejet, če zanj glasuje več kot polovica prisotnih predstavnikov. Glasovanje je lahko javno ali tajno.

Svet staršev se sreča vsaj trikrat letno. Prvo sejo sveta staršev skliče ravnatelj, ostale seje skliče predsednik sveta staršev. Predstavniki oddelkov na roditeljskih sestankih predstavijo sklepe sveta staršev in s starši razpravljajo o problematiki dela in življenja na šoli. Predloge, pomisleke ali pohvale, za katere starši na roditeljskih sestankih presodijo, da jih je potrebno predstaviti svetu staršev, predstavnik predstavi na naslednji seji sveta staršev.

Predstavniki razredov v svetu staršev za šolsko leto 2019/2020 so:

Razred Predstavnik(ca) v svetu staršev
1.a Matevž TRDIN
1.b Tjaša DEISINGER COKAN
1.at Ines STERMECKI
2.a Müller Urška
2.b Dubravka TRŽIĆ
2.at Urška POLJANŠEK
3.a KOTNIK BYTYQI Lucija
3.b RATEJ Tamara
3.at GROBELNIK Nataša
3.bt KUNDIH Marjeta
4.a AKAMBA OGOREVC Jasmina
4.b KROŠEL Elvira
4.at ŽNIDAR Matjaž
4.bt LAURA Klara
5.a ŽAGAR Bernarda
5.b ŽAGAR Petra
5.at DOLER Barbara
6.a MIRNIK Ines
6.b GOSTEČNIK Jernej
6.c SKALE Blaž
7.a DREMEL PILIH Bojana
7.b ŠKET Violeta
7.c ŽNIDAR Andreja
8.a OSOLIN Robert
8.b KUNDIH Mateja
9.a SKALIČ Simon
9.b DREV MIJOŠEK Natalija