Projekti na šoli

Šolski projekti

BEREMO SKUPAJ – BRALNI PROJEKT 1.-3. r

Učenci bodo brali v sklopu bralnega projekta. Tedensko bodo domov odnašali knjige in jih prebirali s starši, nato pa sošolcem v šolski knjižnici poročali o prebranem.

BRALNO POPOTOVANJE

V okviru aktiva za razvoj bralne pismenosti smo si v letošnjem šolskem letu zadali 2 prednostni nalogi, in sicer delo z učenci z bralnimi težavami in dvig bralne motivacije po vertikali.

V sklopu ur slovenščine so učiteljice testirale učence in ugotavljale njihovo stopnjo bralne tehnike in razumevanje prebranega. Na osnovi podatkov sta se oblikovali 2 skupini, in sicer tisti z blagimi in tisti z izrazitejšimi bralnimi težavami. Učencem, ki imajo pri branju le blage težave, bodo k bolj tekočemu branju pomagale razredničarke in slovenistke, medtem ko se bo učencem z večjimi bralnimi težavami nudila intenzivnejša individualna bralna pomoč.

Bralno motivacijo šole bomo poskusili dvigniti z uvedbo razrednih predstavnikov, tj. knjižnih moljčkov (RS) oz. knjižnih moljev (PS), ki bodo vezni člen med razredom, knjižnico in bralno-motivacijskimi dejavnostmi, ki jih bomo izvajali. V pripravi je medrazredno bralno tekmovanje z naslovom BRALNO POPOTOVANJE, s čimer želimo spodbuditi višje število učencev, ki opravijo bralno značko. Razredna knjižna molja bosta vključena tudi v skupino bralnega kluba, ki bo združevala učence, ki radi berejo in poustvarjajo.

Ker je tekoče branje z razumevanjem ključ do uspeha vsakega posameznega učenca, upamo, da bosta zgornji aktivnosti doprinesli k napredku šolske bralne klime.

KNJIŽNE UGANKE

Vsi učenci 1.–9. bodo 1x mesečno reševali knjižne uganke. Te bodo vključevale vprašanja o knjižnici in knjižničnem gradivu (knjige, časniki in časopisi, zgoščenke …). Iskali bodo informacije o znanih književnikih ali si s priročniki pomagali pri odgovorih na najrazličnejše aktualne teme. Vsak mesec bo izžreban 1 učenec z RS in 1 s PS, ki bo prejel knjižno ali drugo manjše praktično darilo, povezano z vsebino ugank.

POZOR, FANTJE!

V sodelovanju s športnim pedagogom in knjižničarko bodo v knjižnici potekala bralna srečanja s fanti 2. triade; na srečanjih bodo brali, se pogovarjali o prebranih vsebinah in »športali«.

EKO PROJEKT

V okviru projekta bomo izvedli naslednje aktivnosti:

NOVOLETNE VOŠČILNICE

Izdelovali jih bomo v vseh oddelkih PB, potem pa ponudili podjetjem v bližnji okolici. Z izdelavo bomo letos začeli že v drugi polovici novembra, da bomo imeli dovolj časa. Vse pa je odvisno od epidemiološkega stanja v državi in navodil z MIZŠ IN NIJZ.

VEČER BRANJA ZA NADARJENE UČENCE

Skupaj s socialno pedagoginjo in učitelji bomo izpeljali projekt za spodbujanje branja nadarjenih učencev 3. triade. Projekt bo v večini časa potekal preko aplikacije Teams. Če bodo razmere dopuščale, bomo nekaj delavnic izpeljali tudi v živo.

VEČERNA ČAJANKA ZA SPODBUJANJE BRANJA

Decembra bomo z učenci RS, ki imajo pri branju (še) težave, izpeljali večerno praznično branje pod smrečico. Pričarali jim bomo čaroben večer ter jih na zabaven in prijeten način ob ustvarjanju v zanimivih delavnicah pritegnili k branju. 

RaP

V okviru  programa bomo izvajali delavnice po razredih, predvsem na RS. Te bodo potekale v času PB, izvajali pa jih bodo učitelji PB in tudi učitelji PS. Delavnice bodo tematsko zelo raznolike in prilagojene starosti učencev, npr. LIKOVNO USTVARJANJE, VRTIČKANJE, HRANA IN PREHRANJEVANJE, JOGA IN SPROŠČANJE, IGRIVA TEHNIKA, MINUTKA ZA SPROŠČANJE, ANGLEŠKA ČAJANKA, LUTKE, NEMŠČINA SKOZI GIBANJE, VRLINE, PLESNE URICE, BRANJE ter ČUSTVENA INTELIGENCA IN ROČNA DELA. Na PS pa bodo športni pedagogi poskrbeli za vsakodnevno in varno GIBANJE. V okviru programa bodo potekale tudi druge dejavnosti, kot so PRVA POMOČ, KOLESARSKI TEČAJ …

Načrtovane so mesečne menjave učiteljic po razredih, da se bodo učenci lahko seznanili z vsemi ponujenimi vsebinami.

VRSTNIŠKA MEDIACIJA

V tem šolskem letu se bo izvajal krožek oz. interesna dejavnost VRSTNIŠKA MEDIACIJA. Izvajal se bo enkrat na mesec, na daljavo, z učenci od 6. do 9. r. Učenci bodo na delavnicah izvedeli, kako izvajati proces vrstniške mediacije, kako pomagamo sprtim stranem reševati spore, iskati rešitve, se pogovarjati o čustvih. Urili se bodo v socialnih veščinah, ki so v današnjih časih zelo dobrodošle in ki jih lahko uporabijo na vseh področjih življenja.

POVEZANI V 2022

V okviru že tradicionalnega projekta na zadnji delovni dan koledarskega leta si bomo tokrat za izhodišče poustvarjanja ogledali izbrani film, v nadaljevanju izdelovali voščilnice (mlajši starejšim in obratno) ter se medgeneracijsko povezali ob igranju različnih družabnih iger.

SPODBUJAMO PRIJATELJSTVO

Projekt »Spodbujamo prijateljstvo« je del širšega programa Šola sobivanja, ki združuje projekte z različnih področij trajnostnega razvoja. K sodelovanju so povabljene vzgojno-izobraževalne ustanove, šole in vrtci iz vse Slovenije. Organizator natečaja je Sobivanje – društvo za trajnostni razvoj, glavni partner in podpornik natečaja pa družba BTC. Namen je otroke spodbuditi k pozitivnemu razmišljanju o prijateljstvu in razvijanju dobrih odnosov z vrstniki. V okviru natečaja bodo lahko svoja razmišljanja o prijateljih in vsem, kar jim je v zvezi z njimi pomembno, narisali, napisali, fotografirali ali naredili filmček. Kreativni natečaj bo potekal od januarja do marca 2022, in sicer v dveh ločenih kategorijah: za vrtce in za šole.

TEDEN BREZ TELEFONA

V novembru − mesecu preprečevanja različnih oblik zasvojenosti − bomo izvedli akcijo »Teden brez telefona«. Z učenci bomo na ODS spregovorili o pasteh in škodljivosti prekomerne uporabe teh ter jih spodbudili k druženju z ljudmi in gibanju. O tem bomo predhodno obvestili tudi starše in jih nagovorili k sodelovanju. Po akciji bomo z učenci izvedli kratko anketo o vtisih in počutju ter se o rezultatih pogovorili na ODS. Po izvedbi akcije bomo uvedli tudi »dan brez telefona«, s katerim bomo učence spodbudili k bolj kakovostnem preživljanju prostega časa.

OBOGATITVENI PROGRAM; GLEDALIŠKA PREDSTAVA

V okviru ponudbe ZKŠT Žalec smo za učence 6.−9. r. izbrali ogled muzikala Tesla, ki na svojevrsten in sodoben način predstavlja življenje izjemnega znanstvenika skozi oči umetnika −glasbenika. Pred ogledom bodo učenci motivirani z UL, po ogledu pa bomo v okviru določenih predmetov poustvarjali.

Občinski projekti

POČITNIŠKI PROGRAM ZKŠT

Vključevali se bomo v projekte, ki jih bosta organizirala Občina Žalec in MIZŠ ter v počitniške programe ZKŠT Žalec – majska akcija Razpnimo jadra. Udeležba je odvisna od epidemiološkega stanja v državi.

MLADI RAZISKOVALEC

Z Občino bomo sodelovali pri raziskovalni dejavnosti. Mentorji bodo skupaj z učenci oblikovali 4 raziskovalne naloge z različnih predlaganih tem.

JUNAK/JUNAKINJA OBČINE ŽALEC

Prostovoljstvo predstavlja pomembno obliko vzgoje in izobraževanja mladih, da postajajo samozavestni, odgovorni, zanesljivi, kritični in aktivni državljani. Ozavešča jih o nepravilnostih in neenakosti v družbi. Občina Žalec je pripravila natečaj za mlade z naslovom Junak/junakinja Občine Žalec, na katerem lahko sodelujejo učenci 7., 8. in 9. r. , ki bodo do konca šolskega leta opravili določeno število prostovoljnih ur. Tudi na naši šoli se bomo priključili natečaju.

Državni projekti

ZDRAVA ŠOLA

V okviru projekta bomo izvajali dejavnosti na naslednjih področjih:

  • prehrana
  • gibanje
  • duševno zdravje
  • higiena umivanja rok, kašlja, razkuževanje, uporaba maske

Za učence, učitelje in starše bomo pripravili anketo o zdravju in zajtrku ter predstavili analizo.

Na področju prehrane bomo izvedli različne dejavnosti ob Tradicionalnem slovenskem zajtrku (priprava zdravega zajtrka, vprašalnik o zajtrku, priprava različnih zdravih namazov …). Učence bomo (še) bolj usmerjali h kulturnemu prehranjevanju in spremljali različne dejavnosti (umivanje rok, uporaba pogrinjkov in pribora, ločevanje odpadkov, kultura pri jedi …). V kuhinji bomo dnevno spremljali količino ostankov hrane in učence usmerjali k temu, da bo odpadkov čim manj. Za učitelje in starše bomo organizirali predavanje na temo Zdrava prehrana in osebna higiena.

Na področju gibanja imajo učenci vsak dan gibanje z različnimi športnimi dejavnostmi v telovadnici ali na prostem v okviru 3. šolske ure. Mlajši imajo vsak dan v okviru PB gibalne dejavnosti na igrišču za šolo. Učenci so vključeni v športne dejavnosti, ki se izvajajo v okviru RaP-a. Skozi vse leto bomo spodbujali še druge oblike športnega druženja (športna akademija, tekme med učenci in učitelji, planinski pohodi …).

V okviru duševnega zdravja že vrsto let na šoli poteka tudi mediacija s pogovori za reševanje sporov.

Največji poudarek pa bomo v tem letu dajali higieni umivanja rok, kašlja in uporabi maske. Učenci se bodo ob vstopu v šolo po vrnitvi z gibanja redno in dosledno razkuževali. Prav tako se bodo razkuževale mizice pred malico. Učenci se ne družijo in ne prehajajo iz razreda v razred. Za redno razkuževanje in prezračevanje učilnic bodo skrbili strokovni delavci šole.

ZLATI SONČEK

Program je namenjen otrokom do 11. leta starosti in ponuja učenje novih spretnosti, razvijanje in primerjanje gibalnih sposobnosti ter ohranjanje zdravja.

Namen je najmlajše motivirati za gibalno dejavnost, predvsem pa v njih vzbuditi željo, potrebo in navado po športni igrivosti v vseh starostnih obdobjih.

MINI ROKOMET (odvisno od epidemiološkega stanja v državi)

Sodelovali bomo v tekmovalnem sistemu projekta. Glede na interes in željo bomo tudi letos omogočili treninge, ki bodo potekali pod vodstvom strokovno usposobljenih učiteljev, turnirji pa bodo 1x mesečno od decembra do aprila.

ŠOLSKI PLESNI FESTIVAL (odvisno od epidemiološkega stanja v državi)

V tem šolskem letu bomo v sodelovanju s Plesno zvezo Slovenije organizirali ŠPF. Učenci, ki jih ples veseli, se bodo družili, zabavali ob njim prijetni glasbi, hkrati pa imeli možnost, da bodo pridobili plesno znanje in ga prikazali na tekmovanju.

Tekmovalni del je namenjen samo učencem 2. in 3. triade. Predvidoma bomo v februarju izvedli šolsko tekmovanje, ki bo 6 najboljšim plesalkam oz. plesalcem, ki jih bo izbrala komisija, omogočilo udeležbo na regijskem in državnem nivoju.

RASTEM S KNJIGO

7-šolci zaradi epidemiološkega stanja ne bodo obiskali Medobčinske knjižnice v Žalcu, kljub temu pa bodo v okviru projekta prejeli knjigo Jaz sem Andrej (Vinko Möderndorfer). Program bomo izpeljali v okviru KIZ-a v šolski knjižnici.

ŠOLSKA SHEMA

V šoli opažamo, da številne družine svojim otrokom ne zmorejo več zagotoviti zadostne količine svežega sadja in zelenjave, hkrati pa se povečuje delež otrok s prekomerno telesno težo zaradi uživanja že pripravljenih jedi in slaščic. Zato bomo tudi letos sodelovali v evropskem »SISTEMU RAZDELJEVANJA SADJA V ŠOLAH« s finančno podporo Evropske skupnosti.

Sveže sadje bo učencem na voljo vsak dan poleg redne šolske prehrane. Pomen uživanja obojega bo vpleten v učne vsebine, starše pa bomo informirali preko spletne strani in oglasne deske na šoli.

Mednarodni projekti

NAŠA MALA KNJIŽNICA

V projekt bodo vključeni vsi učenci 4. r. na centralni in podružnični šoli; brali bodo knjige tujih avtorjev in se povezali s šolami v tujini. Skupaj bodo na podlagi prebranih vsebin likovno, glasbeno in plesno ustvarjali ter uživali v šolski knjižnici.

MEDNARODNI MESEC ŠOLSKIH KNJIŽNIC; PREDSTAVLJAJMO SI

Mednarodno združenje šolskih knjižničarjev je tudi letos povabilo k praznovanju in promociji šolskih knjižnic. V slovenskem prostoru bo projekt že tradicionalno koordinirala Sekcija za šolske knjižnice pri Zvezi bibliotekarskih društev Slovenije. S praznovanjem želimo opozoriti na delo šolskih knjižnic in izpostaviti njihov pomen pri pridobivanju in povezovanju znanja, omogočanju empatije, razvijanju domišljije, treningu socialnih veščin otrok ter pri vzpostavitvi pozitivnega odnosa do knjižnic in branja.

Naša knjižnica se bo tudi letos pridružila praznovanju Mednarodnega meseca šolskih knjižnic.

Dostopnost